Littérature traduite

  • «Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book, called True Stories from Nature, about the primeval forest. It was a picture of a boa constrictor in the act of swallowing an animal...» The Little Prince, first published in 1943, is a novella and the most famous work of the Fren...

    Poche 5.00 € Sur commande
  • Résumé en ciluba : « Ke mundi mukole nkanyanyi, mudisombele ciyi menemene ne muntu wa kwambila yanyi ya munda, too ne cikondo cyamfwidi ndeke mu cipeela cya Sahara, kukaadi kupite bidimu bisambombo. Cyamu kampanda civwa cinyanguke munda mwa mootêr. Bu mumvwa mwende nkayanyi, ciyi nansha ne mulongolo...

    Grand format 16.00 € Sur commande
empty